Denne side er under ombygning. Vi henviser til vores Facebook side

Hverdagens små fine historier

Vi vil gøre vores ypperste for at holde Jer alle opdateret omkring hvad det er vi går og laver.
Vi ville ønske I alle kunne komme med ud og se den glæde og forskel det gør.

Her er et uddrag af nogle af de små fine ting vi har fået ud i livet.

Læs flere af de små historier her
0Borgere hjulpet
0Genstande udleveret
0Indsamlet til varevogn

Om HjemLøsningen

Information

Hjemløshed er et voksende problem i Danmark. Den seneste hjemløsetælling viser, at antallet af hjemløse er steget fra cirka 5.000 i 2009 til cirka 6.000 hjemløse i 2013, tal fra den nyeste optælling kommer til August. Hjemløsheden blandt unge er næsten fordoblet i perioden.

Hjemløshed i Danmark handler om meget mere end manglen på et tag over hovedet. Ofte er det alvorlige sociale problemer – som psykisk sygdom, fattigdom, misbrug og dårlige sociale netværk – der ligger bag hjemløsheden. Nogle hjemløse har faktisk en bolig, men de kan ikke finde ud af at være i den. Andre er blevet sat ud af deres bolig, fordi de ikke kunne betale deres regninger.

Hjemløshed i Danmark er et problem, som ændrer sig over tid. Mange af de unge, som er i dag er hjemløse, ligner måske ikke hjemløse ved første øjekast. Det er sårbare unge, som måske starter med at sove rundt omkring på sofaer hos bekendte, for så til sidst at ende på gaden.

Hjemløshed er en ekstrem form for udsathed og bekæmpelse af hjemløshed bør stå højt på den politiske dagsorden. Fornyligt er der i 17 kommuner blevet gennemført en stor Hjemløsestrategi. Den har vist lovende resultater, men det er vigtigt, at arbejdet ikke bliver tabt på gulvet, nu hvor projektperioden er løbet ud.

Samtidig er det vigtigt, at der forsat findes akuttilbud til hjemløse i form af midlertidige bosteder, hvor hjemløse kan komme hen, hvis de har akut brug for hjælp.

HjemLøsningen er en frivillig forening, der arbejder på at forbedre livsvilkårene for hjemløse og udsatte borgere. Vores projekt er en trestrenget violin, hvor vi prøver at favne så bredt som muligt ved at rejse midler, møbler og inventar, der af foreningens bestyrelse vurderes at kunne forbedre livsvilkår for hjemløse og socialt udsatte. Ved at rejse midler, donationer og frivillig hjælp til arrangering af gentagene arrangementer til glæde, gavn og hjælp for hjemløse og socialt udsatte. Og ved at etablere rusmiddelfri netværksgruppe for forhenværende misbrugere og hjemløse, til støtte i at forblive stoffri og i en bolig.

Foreningen er kommet godt i gang. Pt. foregår vores Møbelopmagasinering og udlevering fra Pensionatet i Hornbæk, og fra Erhvervsparken i Helsingør. Enkelte erhvervsdrivende har doneret fodboldbilletter, fisketure og andre oplevelser til stor glæde for vores målgruppe, som ellers sjældent får den slags gode oplevelser. Gavekort, så vi har kunnet give en borger et nyt sæt tøj i fødselsdagsgave, var også en kærkommen donation.

En Caremaker-indsamling har givet os ca. 6000 kr. (minus 8% til Caremaker) til drift og opstart af foreningen, hjemmeside samt evt. indkøb af trailer, der gør det lidt lettere at afhente de donationer og genstande, som ikke kan leveres hos os.

Men vi har akut brug for mere hjælp!
Vi har selvfølgelig en masse ideer til, hvordan netop du kan bidrage og hjælpe, men måske har du selv et forslag til, hvordan din virksomhed kan være med til at gøre en forskel?

  • Du kan melde jeres virksomhed/forretning ind i foreningen og ad den vej donere 200 kr. (årligt kontingent).
  • Du kan donere 5 kr. pr. kop kaffe, 10 kr. pr. brunch, 7 kr. pr. skjorte eller hvad du nu sælger i en given periode. Vi skal nok hjælpe med at sprede budskabet!
  • Måske har din virksomhed adgang til fodboldbilletter, udlejningscykler, en fisketur eller lignende.

Hvad som helst, der kan bringe lidt lys ind i livet for byens hjemløse borgere.
Og husk! Ingen hjælp er for lille eller ubetydelig, og kun sammen kan vi gøre en forskel, en kæmpe forskel.

Har dette interesse så kontakt os på kontakt@hjemløsningen.dk

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er: HjemLøsningen
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er:
Stk. 1 – At rejse midler, møbler og inventar, der af foreningens bestyrelse vurderes at kunne forbedre livsvilkår for Socialt Udsatte.
Stk. 2 – At rejse midler, donationer og frivillig hjælp til arrangering af arrangementer til glæde, gavn og hjælp for Socialt Udsatte.
Stk. 3 – At, på sigt, etablere rusmiddelfri netværksgruppe for forhenværende misbrugere og hjemløse, til støtte i at forblive stoffri og i en bolig.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af den efterfølgende måned.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

§ 5. Bestyrelsen
Stk. 1. Formanden vælges ved den stiftende general forsamling for en periode af 3 år. Herefter er formanden på valg hvert andet år.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer modtager ved generalforsamlingen valg for to år, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Der vælges ved den stiftende general forsamling 3 bestyrelsesmedlemmer, som udgør den samlede bestyrelse. For at sikre kontinuitet, vil det ene bestyrelsesmedlem være på valg efter 1 år, således at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samtidig. Bestyrelsen konstituerer sig selv, vælger efter den stiftende generalforsamling, hvem, der alene er udpeget i et år efter den stiftende generalforsamling. Efter den første periode vælges alle øvrige bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år.
Stk. 4. Udover formanden vælger generalforsamlingen hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode samt 2 suppleanter for en et årig periode. Bestyrelsen består således af formand, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

§ 6. Valg af revisor
Stk. 1. Der vælges revisor for 1 år ad gangen.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 8. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af:
Kasserer, sekretær og et medlem.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Ved stemmelighed er formanden stemme afgørende.
Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 6. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§ 9. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 10. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren og formanden kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 12. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 13. Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 7. juni 2015. Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 16. august 2015 for så vidt angår tilføjelse af § 5 stk. 4.